آرشیو مزایدات و مناقصات

عملیات نگهداری فضای سبز و تأسیسات شهرک های صنعتی استان

عملیات نگهداری فضای سبز و تأسیسات شهرک های صنعتی استان

مشاهده جزئیات

توسعه خوشه فرش دستباف لرستان

مناقصه انتخاب عامل توسعه خوشه فرش دستباف لرستان

مشاهده جزئیات

فراخوان انتخاب مجری دوره آموزشی

برگزاري دوره هاي آموزشي مهارتي، مديريتي، كار آفريني و ساير دوره هاي آموزشي براي واحدهاي صنعتي

مشاهده جزئیات

روسازی آسفالت شهرک ها و نواحی صنعتی استان

آگهی مناقصه عمومی شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در نظر دارد فراخوان برگزاری " مناقصه عمومی یک مرحله ای " را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. تمامی مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مشاهده جزئیات

آگهی مناقصه عمومی

احداث شبکه گاز رسانی فاز اول شهرک صنعتی پلدختر و احداث شبکه گاز رسانی فاز اول شهرک صنعتی کوهدشت

مشاهده جزئیات

آگهی تجدید مناقصه عمومی

احداث و تکمیل 5 باب ساختمان مخابرات در شهرکهاو نواحی صنعتی استان

مشاهده جزئیات

بهره برداری و راهبری 3 تصفیه خانه فاضلاب شهرکهای صنعتی استان و احداث ساختمان آتش نشانی شهرک صنعتی خرم آباد 1

شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در نظر دارد فراخوان برگزاری " مناقصه عمومی یک مرحله ای " بهره برداری و راهبری 3 تصفیه خانه فاضلاب شهرکهای صنعتی استان و احداث ساختمان آتش نشانی شهرک صنعتی خرم آباد1 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

مشاهده جزئیات

احداث و تکمیل 5 باب ساختمان مخابرات در شهرکهاو نواحی صنعتی استان

" مناقصه عمومی یک مرحله ای " را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

مشاهده جزئیات

آگهی فراخوان عمومی شناسایی مشاوران

شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در نظر دارد طبق آیین نامه خرید خدمت مشاوره مبنی بر ارجاع کار به مشاوران ، به منظور ارائه خدمات مشاوره تهیه طرح جامع و کالبدی منطقه ویژه اقتصادی لرستان (ازنا ) مشاور ذیصلاح انتخاب نماید.

مشاهده جزئیات

" مناقصه عمومی یک مرحله ای "

احداث 4 عدد تابلوی ورودی در شهرکهاونواحی صنعتی دورود1 ، سنگ الیگودرز ، نورآباد و مرزیان

مشاهده جزئیات

برگزاری فراخوان آموزشی واحدهای صنعتی در سال 1396

برگزاری فراخوان آموزشی واحدهای صنعتی در سال 1396

مشاهده جزئیات

عملیات نگهداری فضای سبز و تأسیسات شهرکهای صنعتی سطح استان

شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را از طریق " مناقصه عمومی یک مرحله ای " به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.

مشاهده جزئیات

" روسازی آسفالت و بهسازی معابر شهرک های صنعتی و سنگ الیگودرز "

" روسازی آسفالت و بهسازی معابر شهرک های صنعتی و سنگ الیگودرز "

مشاهده جزئیات

تکمیل عملیات خاکی معابر شهرک صنعتی دورود 2 -----احداث ساختمان آتش نشانی شهرک صنعتی دوررود1

تکمیل عملیات خاکی معابر شهرک صنعتی دورود 2 احداث ساختمان آتش نشانی شهرک صنعتی دوررود1

مشاهده جزئیات

الحاقیه مناقصه اجرای عملیات آبرسانی منطقه ویژه ازنا

الحاقیه مناقصه اجرای عملیات آبرسانی منطقه ویژه ازنا

مشاهده جزئیات

الحاقیه در خصوص مناقصه عملیات آبرسانی به فاز توسعه منطقه ویژه اقتصادی لرستان

الحاقیه در خصوص مناقصه عملیات آبرسانی به فاز توسعه منطقه ویژه اقتصادی لرستان

مشاهده جزئیات

اجرای عملیات خاکی معابر شهرک صنعتی دورود 2

اجرای عملیات خاکی معابر شهرک صنعتی دورود 2

مشاهده جزئیات

تجدید مناقصه - تکمیل شبکه روشنایی شهرک های صنعتی و سنگ الیگودرز

تجدید مناقصه - تکمیل شبکه روشنایی شهرک های صنعتی و سنگ الیگودرز

مشاهده جزئیات