فراخوان انتخاب مجری دوره آموزشی

شركت شهرك هاي صنعتي استان لرستان در راستاي حمايت از توليد ملي، برگزاري دوره هاي آموزشي مهارتي، مديريتي، كار آفريني و ساير دوره هاي آموزشي براي واحدهاي صنعتي را در سال 1397، به شركت ها، سازمان ها و موسسات آموزشي توانمند كه داراي شرايط زير مي باشد واگذار مي نماید:

  1.  در خصوص دوره هاي مهارتي و حين كار داراي صلاحيت از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري یا سازمان آموزش فني و حرفه اي.

  2. در خصوص ساير دوره ها، داراي گواهي صلاحيت برگزاري دوره هاي آموزشي.

  3. سوابق برگزاري دوره هاي آموزشي در سه سال اخير.

  4. داراي مکان آموزشي مناسب به منظور برگزاري دوره ها در سطح شهرستانهای استان لرستان.

  5. تهیه جزوه ، تجهیزات آموزشی و پذیرایی به عهده مجری می باشد.

  6. صدور گواهینامه معتبر برای شرکت کنندگان الزامی است .

  7. پرداخت کسورات قانونی مانند بیمه و مالیات به عهده مجری طرح می باشد .

لذا ضرورت دارد متقاضيان مدارك ذكر شده را به معاونت صنايع كوچك-واحد آموزش )خانم علی نیا( تحويل نمايند.

دورههایآموزشیمهارتی: شامل كليه آموزش هايي كه منجر به ارتقاء مهارت در فرآيندهاي عملياتي ) نظير دوره هاي جوشکاري و يا دوره هاي زبان آموزي و يا كاربرد كامپيوتر و نرم افزارهاي مربوطه و ...( شامل مي گردد .

دورههایمديريتی: دوره هايي هستند كه منجر به ارتقاء علمي فراگيران در خصوص مسائل مديريتي و تخصصي  مي گردد، نظير مسائل بازار، بهره وري، استانداردهاي كيفي، موضوعات تخصصي صنايع و ... هدف از اين نوع دوره ها افزايش دانش و تخصص مورد نظر مخاطبين مي باشد .

دورههایكارآفرينی: با توجه به تعداد قابل ملاحظه متقاضيان سرمايه گذاري كه بدنبال احداث واحدهاي صنعتي جديد و يا توسعه واحدهاي موجود هستند، بمنظور آشنا كردن ايشان با نحوه ايجاد و مديريت كسب و كار، آموزش هاي كارآفريني از اهميت ويژه اي برخوردار می گردد. هدف از برگزاري اين دوره ها ارتقاء مهارت هاي كسب و كار متقاضيان ايجاد و توسعه كسب و كار  مي باشد.

سايردورههایآموزشی:از قبيل دوره هاي محيط زيست، پلاستيك ، مهارت هاي بازار ، حين كار و ... كه بر حسب اعلام نياز واحد صنعتي و يا نياز سنجي برون سپاري می گردد.

دانلود فایل MS Word مزایده/مناقصه