توسعه خوشه فرش دستباف لرستان

شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در نظر دارد فراخوان برگزاری  "مناقصه عمومی یک مرحله ای  "  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. تمامی مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد از ساعت 10 روز پنج شنبه مورخ 23/01/1397

  • مهلت دریافت اسناد از زمان انتشار تا ساعت 12 روز دو شنبه  03/02/1397

  • مهلت ارسال اسناد تسلیم پیشنهاد قیمت تا ساعت 12 روز پنجشنبه 13 /02/1397

  • زمان گشایش پیشنهاد ها ساعت 10 روز یکشنبه  16/02/1397

  • حضور يك نفر نماينده از طرف هريك از پيشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پيشنهادها بلامانع می باشد .

  • اطلاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

    آدرس خرم آباد میدان 22 بهمن بلوار مدیریت(حج) پلاک 51و53 باتلفن های 06633226790

 

دانلود فایل MS Word مزایده/مناقصه