آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

 

     شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در نظر دارد فراخوان برگزاری  "مناقصه عمومی یک مرحله ای  "  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. تمامی مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 

 

 

ردیف

 

 

کد مناقصه

 

 

 

نام پروژه

 

 

مبلغ برآورد

(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

(ریال)

مدت اجرا

(ماه)

 

1

 

200961255000008

احداث شبکه گاز رسانی فاز اول شهرک صنعتی پلدختر

 

3/410/243/942 

 

171/000/000

 

3

 

2

 

2009612550000009

احداث شبکه گاز رسانی فاز اول شهرک صنعتی کوهدشت

 

2/359/117/916

 

118/000/000

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

-      تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد ازساعت 10 روز یک شنبه مورخ 1396/10/03

-      مهلت دریافت اسناد از زمان انتشار تا ساعت 12 روز پنجشنبه  1396/10/14

-      مهلت ارسال اسناد تسلیم پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز یک شنبه  24 /1396/10

-      زمان گشایش پیشنهاد ها ساعت 10 روز سه شنبه  1396/10/26

-      حضور يك نفر نماينده از طرف هريك از پيشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پيشنهادها بلامانع می باشد .

-      اطلاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس خرم آباد میدان 22 بهمن بلوار مدیریت(حج) پلاک 51و53 باتلفن های 06633226790

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

دانلود فایل MS Word مزایده/مناقصه