دستورالعمل ها و قوانین

قوانین مقررات و استانداردهای محیط زیست انسانی.pdf

قــــــانون مدیریت پسماندها.pdf

آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها.pdf

آیین نامه اجرایی تغییر آب و هوا.pdf

آیین نامه تصویب پروژه های CDM.pdf

آیین نامه اجرایی آلودگی صوتی.pdf

آیین نامه کمیته حفاظت فنی.pdf

ایمنی معدن.pdf

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی.pdf

حدود مجاز مواجه شغلی.pdf

دستورالعمل ارزیابی بهداشتی اشپزخانه و رستوران ها

پسماند

آب و هوا

 صدا

قانون كار

توسعه پاک

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

حدود مجاز مواجهه کار

 اصلاح انرژی

مدیریت پسماند


دستورالعمل ایمنی محیط زیست کارگاه و کار

- برنامه جامع شرکت شهرک های صنعتی HSEE

- اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

- دستورالعمل براورد انتشار گازهای گلخانه ای از فرایند صنعتی

- دستورالعمل ارزیابی ایمنی ساختمان

- دستورالعمل اجرایی ممیزی عبوری

- دستورالعمل اجرایی مدیریت پسماند های برقی و الکتریکی

- دستورالعمل اجرایی پایش آلاینده های زیست محیطی

- برنامه پنجم توسعه

- الودگی شهر های بزرگ

- استاندارد گازهای خروجی از اگزوز

- الودگی کیفیت هوا

- جلوگیری از الودگی صوتی

- الودگی صوت و ارتعاش

- صوت موتور سیکلت

- صوت خودرو

- محیط زیست انسانی

 

 -ایمنی در معدن