شهرکها و نواحی صنعتی

 

آيين نامه اجرايي ماده 111 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي مصوب 1380 مربوط به ايجاد شهرك صنعتي غير دولتي 

  

راهنماي ايجاد شهرك صنعتي غير دولتي

 

براي ايجاد شهرك صنعتي غيردولتي ابتدا « دستورالعمل و چك ليست صدور پروانه تاسيسدستورالعمل و چك ليست تمديد پروانه تاسيس» را به دقت مطالعه نماييد. شرايط صدور جواز تاسيس به طور كامل در ماده 3 دستورالعمل تدوين شده است.

 اگر اراضي موردنظر شما براي احداث شهرك صنعتي درتملك شماست و اراضي داراي سند مي باشد گردش كار 1-3را مطالعه و پيگيري نماييد.

اگر اراضي مورد درخواست شما براي احداث شهرك صنعتي از اراضي ملي و در اختيار دولت مي باشد گردش كار 2-3 را مطالعه و پيگيري نماييد.

درصورتي كه متقاضي درخواست تمديد اعتبار جواز تاسيس مي باشيد مي بايست گردش كار ماده 7 را مطالعه و پيگيري نماييد.

پس از دريافت جواز تاسيس به منظور اخذ پروانه بهره برداري شهرك صنعتي غير دولتيمراحل اخذ پروانه بهره برداري را به دقت مطالعه و پيگيري نماييد.

پس از مطالعه دستورالعمل هاي فوق و گردش كار مشخص شده نسبت به تكميل فرم مرتبط در هر گردش كار ، اقدام با ارائه مدارك مورد نياز كه در دستورالعمل ، گردش كار و پيوستها درج شده ، به اين شركت مراجعه نماييد.

 

راهنماي پيوستها

 

پيوست شماره 1 : با عنوان "فرم درخواست متقاضيان جواز تاسيس احداث شهركهاي صنعتي غيردولتي" است كه در هر دو گردش كار 1-3 و 2-3 در ابتداي درخواست كتبي مي بايست به طور كامل تكميل و به همراه مدارك پیوست آن و درخواست جواز تاسیس به شركت تحويل شود.

پيوست شماره 1 -1 : متقاضيان تمديد جواز تاسيس صادره ، ضمن مطالعه وگردش كار ماده 7 دستوالعمل مي بايست از فرم " پيوست شمتره 1-1 " براي تكميل فرم درخواست خود استفاده نمايند.

پيوست شماره 2 : با عنوان "شرح خدمات ضرورت ايجاد شهرك صنعتي غير دولتي و نحوه تكميل آن" است كه در هر دو گردش كار 1-3- و 2-3 مي بايست به طور كامل تكميل شود.

پيوست شماره 3 : با عنوان "شرح خدمات مكانیابی شهرك صنعتي غيردولتي" است كه در هر دو گردش كار 1-3و 2-3 مي بايست تكميل و به همراه پاسخ استعلام ها از ارگانهاي مرتبط به اين شركت براي بررسي تحويل شود.

پيوست شماره 4: با عنوان "شرح خدمات ضرورت توسعه شهرك صنعتي غير دولتي و امكان توسعه آن" براي متقاضياني است كه درخواست توسعه شهرك صنعتي موجود را دارند و براساس يكي از گردش كارهاي 1-3 و 2-3 مي بايست اين فرم ها را تكميل و به همراه مستندات و درخواست صدور جواز توسعه به شركت استاني براي بررسي تحويل دهند.

پيوست شماره 5: راهنماي تهيه مطالعات زيست محيطي براي ايجاد يك شهرك صنعتي غير دولتي كه مي بايست به همراه انجام مطالعات امكان سنجي و مكانيابي در پيوست 3و 4 حداكثر در 50 صفحه به شركت استاني تحويل شود.

تهیه گزارش به هیات مدیره سازمان

 

    استفاده از داده های شرکت شهرکهای صنعتی در مطالعات

در جداول موجود در فرمت مطالعات امکانسنجی و مکانیابی و مطالعات ارزیابی زیست محیطی ( پیوست 2و3و4و5)به اطلاعاتی نظیر مساحت شهرکها و نواحی صنعتی موجود در هر شهرستان و اراضی واگذارشده و باقی مانده و.... نیاز می باشد که به منظور استفاده آسان این اطلاعات در این بخش آورده شده است . گفتنی است این داده ها در قالب فرمت اکسل و در سه شیت یک فایل و با آدرس جدول مورد نظر آماده شده است .