نحوه دریافت انشعابات

درخواست انشعاب آب


ارایه درخواست نصب انشعاب آب به واحد امورقراردادها


متقاضیان محترم باید جهت نصب انشعاب آب به واحد امور قراردادها مراجعه نموده و فرم درخواست نصب انشعاب آب را دریافت و پس از امضا تحویل واحد مذکور دهند .


تعیین سایز کنتور و ارجاع درخواست به واحدتاسیسات


واحد امور قرار دادها با بررسی جواز تاسیس متقاضی ،میزان برداشت متقاضی را طی همان فرم تعیین به واحد تاسیسات اعلام می نماید .


اعلام لیست لوازم مورد نیاز و برنامه زمانی نصب توسط واحد تاسیسات


واحد تاسیسات با توجه به حجم برداشت تعیین شده در فرم در خواست انشعاب کنتور و لیست لوازم مورد نیاز جهت وصل انشعاب را طی همان فرم به متقاضی اعلام می نماید .


تهیه لوازم اعلام شده از سوی واحد تاسیسات توسط متقاضی


متقاضی باید لوازم تعیین شده در فرم را تهیه نموده و جهت کنترل لوازم تهیه شده به واحد تاسیسات مراجعه نماید . واحد تاسیسات پس از حصول اطمینان از تهیه لوازم توسط متقاضی با هماهنگی متقاضی و در اسرع وقت تاریخ نصب کنتور را تعیین و به متقاضی اعلام می نماید .


مراجعه به محل واحد مطابق برنامه زمانی اعلام شده و وصل انشعاب


متقاضی باید در زمان توافق شده نسبت به حفر محل نصب کنتور و آماده نمودن محل جهت نصب اقدام نموده و در موعد تعیین شده در محل نصب کنتور حاضر گردد . ( بدیهی است کلیه این مراحل از ابتدا تا نصب و پلمپ کنتور به طور رایگان و بدون دریافت هلچگونه وجهی انجام می گردد . )


پلمپ نمودن کنتور و تحویل به متقاضی در ورودی زمین تخصیصی


پس از نصب کنتور و پلمپ آن توسط واحد تاسیسات ، به متقاضی تحویل داده می شود .


متقاضیان محترم پس از نصب و پلمپ کنتور باید خرابی کنتور را بلافاصله به امور + تاسیسات شرکت اعلام فرمایند


 


درخواست انشعاب برق


 ارایه درخواست متقاضی به واحد امور قراردادها


متقاضیان محترم جهت اخذ انشعاب برق به امور قراردادها مراجعه نموده و درخواست خود براساس تیاز پیش بینی و بر آورد شده را تحویل این واحد میدهند . این درخواست بلافاصله توسط فنی و امور قراردادها بررسی و در صورت مثبت بودن امور قراردادها نسبت به محاسبه و اعلام هزینه ها به متقاضی اقدام مینماید .


در موارد خاص که شبکه توزیع در محل واحد اجرا نشده باشد براساس یک برنامه زمان ( بندی مورد توافق در اسرع وقت نسبت به اجرای شبکه اقدام خواهد کرد . )


پرداخت هزینه های مربوط به انشعاب


هزینه های اخذ شده در حال حاضر به ازای هر کیلو وات 24000 ريال می باشد (بابت احداث شبکه 20 کیلو ولت داخلی ) که متقاضیان باید به حساب  شهرکهاي صنعتي استان  واریز نمایند .


معرفی متقاضی به شرکت توزیع برق استان توسط امورقراردادها


پس از ارائه فیش واریزی هزینه برق از سوی متقاضی به همور قراردادها ، متقاضی بر اساس فرم تیپ جهت انعقاد قرارداد به شرکت توزیع برق استان معرفی می گردد .


انعقاد قرارداد وصل انشعاب با به شرکت توزیع برق استان


متقاضی می بایست ضمن انعقاد قرارداد با به شرکت توزیع برق ، نسبت به انجام تعهدات و ضوابط جهت تهیه نقشه و طرح و تعیین محل احداث اطاقک برق اقدام و نهایتا پس از انجام مقدمات فوق ، تعهدات فنی خود در قرارداد مشترک با شرکت توزیع برق را انجام دهد .


وصل انشعاب متقاضی توسط شرکت توزیع برق


اجرای تعهدات متقاضی که در قرار داد تیپ شرکت توزیع برق مشخص گردیده ، از سوی پیمانکار واجد صلاحیت ( با نظر شرکت توزیع ) انجام میشود . این تعهدات شامل تهیه ترانس ، تهیه و نصب تیر بتونی اضافی ، کات اوت و متعلقات مربوطه ، سیم و حفر چاه ارت و می باشد . آخرین مرحله وصل به شبکه با نظر شرکت توزیع می باشد .