مزایای استقرار دانشگاه در شهرکهای صنعتی

قیمت پایه حق بهره برداری برای بنگاههای اقتصادی خدماتی با توجه به قیمت کارشناسی، استقبال متقاضیان، مرغوبیت و شرایط منطقه، توسط هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین میشود:


بنگاه های خدمات عمومی انتفاعی


مراکز: بانک ها(خصوصی یا دولتی)، دفاتر بیمه، دفتر پست مراسلات، ورزشگاه، کلینیک پزشکی، مهدکودک، مراکز آموزشی، مرکز تأمین و انتقال آب، نیروگاه و پست برق و باسکول.

قیمت پایه : سه تا شش برابر زمین صنعتیموسسات و خدمات عام المنفعه دولتی


مراکز: مراکز آموزشی، درمانی، اورژانس و ورزشگاه، پاسگاه نیروی انتظامی، دفتر یا پایگاه های مقاومت بسیج، ایستگاه گاز، مرکز تلفن، آتش نشانی، مسجد، دفتر هیأت امناء و سامانه اتوبوسرانی عمومی و شرکت تأمین و انتقال آب به شرط تأمین خدمات برای شهرکها و نواحی صنعتی در صورت نیاز.

قیمت پایه:رایگان


واحدهای ارائه دهنده خدمات فناوری و مشاوره


مراکز: واحدهایی که در شهرکهای صنعتی و یا شهرکهای فناوری به ارائه خدمات نرم افزاری و مشاوره فنی ومهندسی می پردازند. مانند واحدهای IT، ICT، ISPوسایر رشته های مرتبط، خانه های صنعت ومعدن و انجمنهای تخصصی و نظام مهندسی.

قیمت پایه: یک تا سه برابر زمین صنعتی


واحدهای صنفی(خدماتی و تجاری)


مراکز: واحدهای خدماتی و تجاری که در تمامی شهرکها و نواحی صنعتی مستقر می شوند. مانند تعمیرگاهها، فروشگاهها، رستوران، آژانس مسافرتی، بنگاه معاملات املاک صنعتی، موسسات حمل ونقل و انبارها.

قیمت پایه: چهار تا ده برابر زمین صنعتی

 

قیمت زمین برای ایجاد مراکزاموزش فنی و حرفه ای بصورت رایگان خواهد بود . مرکز آموزش فنی و حرفه ای باید ظرف مدت یک سال پس از اولین تخصیص اعتبارات عمرانی از دستگاه های ذیربط وهمچنین سازمان آموزش فنی وحرفه ای ،نسبت به ساخت مراکز مذکور اقدام نمایند . در غیر اینصورت زمین تخصیص یافته برگشت خواهد شد .