فرصت هاي سرمايه گذاري

فرصتهای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی لرستان

1- وجود شرایط اقلیمی مناسب برای فعالیتهای صنعتی وتجاری درتمام فصول سال

2- دسترسی آسان به خدمات شهری و امکانات ارتباطی ارزان در منطقه

3- وجود کمرک در منطقه

4- وجود معادن غنی و بی نظیر از قبیل سنگ و فولاد در منطقه و تولید و عرضه به بازارهای خارجی

5- کاهش فوق العاده هزینه های تولید و توزیع و قیمت به سبب قرار گرفتن واحدهای صنعتی در کنار معادن غنی منطقه

6- دسترسی به نیروی انسانی ماهروارزان وبهره گیری ازتجربیات آنهاوسهولت دسترسی به ماشین آلات وابزار

7- همجواری با سه راهی خوزستان اصفهان تهران

8- همجواری با راه آهن تهران خوزستان

 9-   امکان استفاده از تسهیلات بلند مدت

10- استقرار  دفترشرکت بین المللی حمل و نقل درمرکز کسب و کار

11-پیگیری ایجاد ایستگاه راه آهن در منطقه

 

     مشوق های سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی لرستان

v      واگذاری زمین و هزینه های انتفاع از تاسیسات بصورت نقد و اقساط

v       بخشودگی قسمتی ازهزینه های انتفاع ازتاسیسات برای واحدهایی که زودتراززمان پرداخت اقساط به  بهره برداری می رسند.

v      عدم نیازمتقاضیان ایجادواحدهای تولیدی وصنعتی به کسب مجوزازادارات وسازمان های متعددازقبیل محیط زیست، منابع طبیعی وغیره.

v       منطقه ویژه و شهرکهای صنعتی از قانون شهرداریها مستثنی هستند .

v       صدورمجوزساخت وسازوپایان کاردرمحدوده اختیارات شهرکهای صنعتی ودرکوتاهترین زمان ممکن و  به صورت رایگان انجام میشود.

v       هزینه های سرمایه گذاری به دلیل استفاده ازخدمات مشترک سازماندهی شده توسط شهرکهای صنعتی از جمله آب وبرق وتلفن وگاز وتصفیه خانه کاهش می یابد. 

v       معافیت مالیاتی ماده132 قانون مالیاتی،مشمول واحدهایی می شودکه درمنطقه ویژه وشهرکهای صنعتی  مستقر می شوند .

v       امکان صدورسند شش دانگ برای هر قطعه که قابل ترهین و توثیق در بانکها می باشد