شهركها و نواحي صنعتي مناطق محروم

ردیف

نام شهرستان

نام شهرک / ناحیه

نام بخش

نام دهستان

1

اليگودرز

شهرك صنعتي اليگودرز (سنگ اليگودرز)

مرکزی

پاچه لک شرقی

2

اليگودرز

شهرك صنعتي البگودرز2 (صنعتي اليگودرز)

مرکزی

پاچه لک شرقی

3

الشتر

شهرك صنعتي الشتر

مرکزی

هنام

4

كوهدشت

شهرك صنعتي كوهدشت

مرکزی

گل گل

5

نورآباد

شهرك صنعتي نورآباد

مرکزی

میربگ جنوبی

6

پلدختر

شهرك صنعتي پلدختر

مرکزی

جایدر

7

ازنا

ناحيه صنعتي مرزيان

جاپلق

جاپلق غربی

8

خرم آباد

ناحيه صنعتي سياهگوشي

زاغه

قائدرحمت

9

كوهدشت

ناحيه صنعتي خوشناموند

مرکزی

کوهدشت جنوبی

10

نور آباد

ناحيه صنعتي علي ميرزايي

مرکزی

خاوه جنوبی

11

خرم آباد (دوره)

شهرک تخصصی فراوری سنگ دوره چگنی

دوره چگنی

دوره