آيين نامه واگذاري مالكيت شهركها

   آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي

  وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 13/6/1390 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و دادگستري و در اجراي ماده (12) قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك‌هاي صنعتي ـ مصوب 1387ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي


      ماده 1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در مفاهيم مشروح مربوط به كار مي‌روند:

     الف ـ شركت: شركت شهرك‌هاي صنعتي استان

     ب ـ قانون: قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك‌هاي صنعتي ـ مصوب 1387

     پ ـ شهرك و ناحيه صنعتي: شهرك‌ها و نواحي صنعتي موضوع ماده (1) قانون

     ت ـ مالك: طرف قرارداد با شركت كه عرصه تخصيصي با رعايت ماده (10) قانون به مالكيت وي درآمده است.

      ث ـ استفاده‌كننده (متصرف قانوني): طرف قرارداد با شركت كه تنها حق بهره‌برداري از قطعه تخصيصي را به موجب قرارداد دارا باشد.

      ج ـ قرارداد: قرارداد تخصيص زمين و استفاده از امكانات زيربنايي و خدمات ضروري شهرك و ناحيه صنعتي كه بين شركت و طرف قرارداد با رعايت قوانين و مقررات مطابق متن قرارداد نمونه مصوب مجمع عمومي شركت منعقد مي‌گردد.

      چ ـ حق بهره‌برداري: حق استفاده از امكانات زيربنايي و خدمات ضروري شهرك و ناحيه صنعتي كه طرف قرارداد بر اساس مقررات مربوط از آن بهره‌مند مي‌شود.

      ح ـ شركت خدماتي: شركت موضوع ماده (5) قانون

      خ ـ قسمت‌هاي اختصاصي: قسمت‌هايي از شهرك و ناحيه صنعتي كه داراي حدود اربعه معين و مشخص بوده و بر اساس اسناد مالكيت به مالك اختصاص يافته است و يا برابر قرارداد منعقد شده، براي استفاده اختصاصي متصرف قانوني واگذار شده است و جزء قسمت مشترك محسوب نمي‌شود.

      ماده 2ـ قسمت‌هاي مشترك شهرك‌ها و نواحي صنعتي عبارتند از:

      الف ـ تمام عرصه‌هاي شهرك و ناحيه صنعتي به غير از سطوح قسمت‌هاي اختصاصي.

      ب ـ تأسيسات قسمت‌هاي مشترك از قبيل چاه آب، پمپ آب و شبكه‌هاي آبرساني و توزيع آب، منبع آب، شبكه گازرساني، شبكه مخابرات، شبكه جمع‌آوري فاضلاب، تصفيه‌خانه فاضلاب، شبكه برق‌رساني و شبكه روشنايي و حق‌الامتيازهاي مربوط.

      پ ـ سردر ورودي، اتاق نگهباني، ساختمان آتش‌نشاني، ايستگاه‌هاي پمپاژ آب و فاضلاب، ساختمان‌هاي اداري و جنبي حسب مورد.

      ت ـ فضاي سبز، شبكه معابر، راه‌هاي دسترسي و متعلقات آنها.

      ث ـ مكان‌هاي خاص شهرك‌ها و نواحي صنعتي از قبيل محل دفن و تخليه زباله‌ها و نخاله‌هاي ساختماني.

      تبصره ـ ماشين‌آلات مربوط به آتش‌نشاني، بهداري و آبياري فضاي سبز و نظاير آنها به قسمت‌هاي اختصاصي تعلق ندارد و مسئوليت نگهداري و بهره‌برداري از آنها با شركت خدماتي است.

      ماده3ـ شركت موظف است پس از اخذ سند تفكيكي شهرك و ناحيه صنعتي و احراز شرايط انتقال مالكيت، مالك را براي تنظيم سند مالكيت مجزا به دفاتر اسناد رسمي معرفي نمايد.

      تبصره ـ در مورد اراضي وقفي در شهرك‌ها و نواحي صنعتي با رعايت قوانين مربوط صرفاً انتقال حق بهره‌برداري مجاز خواهد بود.

      ماده 4ـ در صورتي كه در اثر ساخت و ساز غيرمجاز مالك يا متصرف قانوني، قسمتي از مشاعات از بين رفته و يا تخريب گردد، متخلف موظف است از طريق توافق نسبت به جبران خسارت وارد شده و اعاده وضع به حال سابق اقدام كند. در صورت عدم توافق، جبران خسارت و اعاده وضع به حال سابق مطابق قوانين و مقررات مربوط صورت مي‌گيرد.

      ماده5 ـ در صورتي كه بيش از پنجاه درصد (50%) زمين‌هاي قابل واگذاري در فاز عملياتي در هر شهرك و ناحيه صنعتي واگذار و حداقل تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در شهرك صنعتي به پانزده واحد و در ناحيه صنعتي روستايي به هشت واحد برسد، شركت بر اساس شرايط مندرج در اساسنامه نمونه نسبت به تشكيل شركت خدماتي اقدام و اداره امور شهرك و ناحيه صنعتي را به اين شركت واگذار مي‌نمايد.

      تبصره ـ تا قبل از تشكيل شركت خدماتي، اداره امور شهرك و ناحيه صنعتي توسط شركت صورت مي‌گيرد.

      ماده6 ـ شركت خدماتي در رابطه با تمامي كاركناني كه قراردادشان با شركت قطعيت يافته است، قائم‌مقام تعهدات و حقوق شركت خواهد بود. شركت موظف است تا زمان انتقال به شركت خدماتي نسبت به انجام تعهدات خود از جمله پرداخت حقوق، مزايا و سنوات اقدام نمايد.

      ماده7ـ شركت‌ها مي‌توانند حداكثر دو ماه هزينه‌هاي شركت خدماتي را پرداخته و پس از تشكيل شركت خدماتي منطبق با اساسنامه شركت از هزينه‌هاي مشترك قابل پرداخت توسط شركت كسر نمايند.

      ماده8 ـ تمامي واحدها موظف به پرداخت هزينه‌هاي مشترك به شرح زير مي‌باشند:

      الف ـ هزينه‌هاي لازم براي حفظ، نگهداري و بهره‌برداري قسمت‌هاي مشترك مذكور در ماده (2)
      ب ـ هزينه‌هاي اداري.

      ماده9ـ تصميمات مجمع عمومي و هيئت‌مديره شركت خدماتي در مورد ميزان هزينه‌هاي مشترك و ساير هزينه‌هاي پيش‌بيني شده در قانون براي مالك و متصرف قانوني لازم‌الاجرا است.

      ماده10ـ هر زمان كه هر يك از تأسيسات موضوع بندهاي (ب) و (پ) ماده (2) تكميل و به بهره‌برداري مي‌رسند، طي صورت‌جلسه‌اي به شركت خدماتي تحويل مي‌گردند. تا تاريخ تحويل تأسيسات، كليه درآمدها و هزينه‌هاي مربوط، متعلق به شركت و پس از آن تاريخ، درآمدها و هزينه نگهداري تأسيسات به عهده شركت خدماتي خواهد بود.

      ماده11ـ تأسيسات و دارايي‌هاي ايجاد شده از محل طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي پس از تكميل توسط شركت و تحويل به شركت خدماتي، براي تعيين تكليف از حساب‌هاي طرح تملك و حساب‌هاي داخلي شركت بر اساس دستورالعمل مالي خارج مي‌شود.

      تبصره ـ دستورالعمل نحوه انتقال دارايي‌ها و تعهدات و تأسيسات ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه توسط سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

      ماده 12ـ شركت موظف است يك نسخه از اسناد و مدارك و نقشه‌هاي فني موجود مرتبط با تأسيسات و اداره امور شهرك و ناحيه صنعتي را در اختيار شركت خدماتي قرار دهد.

      اين تصويب‌نامه در تاريخ12/9/1390 به تأييد مقام‌محترم رياست‌ جمهوري رسيده است.

 

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي