قيمت حق بهره برداري از تاسيسات شهركها و نواحي صنعتي

قیمت حق بهره برداری از شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستان در سال 1397

رديف

شهرك صنعتي

سال
 1397
(ريال)

1

خرم آباد 1

-

2

خرم آباد 2

640000

3

خرم آباد 3

550000

4

پل هرو

380000

5

بروجرد 1

700000

6

بروجرد 2

380000

7

سنگ الیگودرز

450000

8

صنعتی الیگودرز

420000

9

دورود 1

490000

10

دورود 2

550000

11

منطقه ویژه اقتصادی لرستان (ازنا)

840000

12

مرزیان (ازنا)

320000

13

سلسله

320000

14

کوهدشت

400000

15

خوشناموند (کوهدشت )

350000

16

پلدختر

 380000

17

علیمیرزائی(نورآباد)

380000