اطلاعات واحدهاي بهره بردار

لیست واحدهای بهره بردار را ازاینجا می توانید دانلود نمایید.

  تعداد سرمایه (میلیون ریال) اشتغال(نفر)
کل واحدهای صنعتی استان 1647 12374 31538
واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی استان 290 2036 6107
  17.6% 16.5% 19.4%
از تعداد 290 مورد (283 واحد صنعتی قرارداد با شرکت و 7 مورد قرارداد با جهاد)
       
       
       
نسبت واحدهای به بهره برداری رسیده به کل قراردادها
  تعداد قرارداد تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده نسبت بهره بردار به قرارداد
کل شرکت شهرکهای صنعتی کشور 61874 31356 50.7%
شرکت شهرکهای صنعتی لرستان 447 283 63.3%
  0.7% 0.9%