تور و نمایشگاه

1- حمایت مالی جهت شرکت در تورهای صنعتی به میزان 50 درصد به ازای یک نفر از هر واحد صنعتی

2 - حمایت مالی جهت شرکت (بازدید/اجاره غرفه) در نمایشگاه های داخلی و خارجی به میزان 50 درصد هزینه های انجام شده