برنامه های آینده شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

شركت شهركهاي صنعتي استان باهدف ايجاد جذبه هاي لازم جهت جذب سرمايه ها و حركت آن به سمت سرمايه گذاري در مناطقي كه با عنايت به مزيت نسبي خاص خود جهت فعاليتهاي صنعتي ، پژوهشي ، فن آوري و خدمات پشتيباني از قبيل طراحي مهندسي ، آموزشي ، اطلاع رساني ، مشاوره‌اي و بازرگاني آماده سازي گرديده براساس استراتژيهاي بلندمدت متناسب با استراتژيهاي كلان دولت جمهوري اسلامي و هم راستا با قوانين و مقررات مصوب گام برداشته و باتدوين يك سيستم كنترلي دقيق و منطقي در جهت تحقق و به روزآوري استراتژيهاي ذكرشده حركت نمايد .

هدف نهايي ، ايجاد تشكلهاي صنعتي هم آهنگ و هم راستا در شهركهاي صنعتي بوده به نحوي كه همگرايي ايجاد شده رشد و توسعه جمعي شركتهاي موجود در شهرك صنعتي را تضمين نمايد ، ضمن اينكه شركت شهركهاي صنعتي استان لرستان در يك فرآيند اطلاعاتي و ارتباطي و سيستماتيك بهينه از بدو سرمايه گذاري تا بهره‌برداري و همچنين در طول حيات شركتهاي تأسيس شده در شهركها سعي خود را معطوف به رفع مشكلات آنها خواهدنمود ارتقاء كمي و كيفي كاركنان و افزايش حس خوديابي و تشريك مساعي آنان در راستاي اهداف شركت و ارتباط مطمئن و بهينه با تأمين كنندگان و حذف سازمانهاي غيررسمي از ديگر اهداف اساسي شركت خواهدبود.